OnlineMSchool
Вивчення математики онлайн.
Вивчайте математику з нами і переконайтесь: "Математика - це просто!"

Онлайн тест ЗНО з математики 2016 року (варіант 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Витрачено часу: 0
Вправа 1 з 33
Витрачено часу: 0
Вправа 1 з 33
На рисунку зображено прямі m і n, що перетинаються визначте градусну міру кута γ, якщо α + β = 50°.
зно 2016 1 завдання 1

Оберіть вірну відповідь:

А 310°
Б 155°
В 145°
Г 140°
Д 130°

Кути α та β - вертикальні кути, це означає що α = β

2α = 50° => α = 25°

Кути α та γ - суміжні кути, це означає що α + γ = 180°

γ = 180° - α = 180° - 25° = 155°

Тому треба обрати пункт "Б".

Відео

Укажіть число, що є розв'язком нерівності 5x - 3 ≥ 1

Оберіть вірну відповідь:

А -2
Б 0
В 2
Г 4
Д 9

5x - 3 -1 ≥ 0

5 - x + 3x - 3 ≥ 0

8 - xx - 3 ≥ 0

x - 8x - 3 ≤ 0

застосуємо метод інтервалів

зно 2016 1 завдання 2

x є (3; 8]

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

0,4 x2 · 5 x3 =

Оберіть вірну відповідь:

А 2 x6
Б 20 x5
В 2 x5
Г 0,2 x5
Д 0,2 x6

0,4 x2 · 5 x3 = 0,4 · 5 x3 + 2 = 2 x5

Тому треба обрати пункт "B".

Відео

Розв'яжіть систему рівнянь x + y = 5, 4x = 16-1

Якщо (x0; y0) - розв'язок цієї системи, то x0·y0 =

Оберіть вірну відповідь:

А -36
Б -14
В -6
Г 4
Д 6

Розв'яжемо систему рівнянь x + y = 5, 4x = 16-1

З другого рівняння

4x = 16-1 = (42)-1 = 4-2

x = -2

Підставимо x в перше рівняння

-2 + y = 5

y = 5 + 2 = 7

Отже x0·y0 = (-2) · 7 = -14

Тому треба обрати пункт "Б".

Відео

Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію:

Оберіть вірну відповідь:

А y = 2x
Б y = x2 - 2x
В y = cos (2x)
Г y = 2x
Д y = 2x

Рівняння прямої має вигляд y = kx + b

де k і b певні числа

Такий вигляд має лише одне з рівнянь, а саме y = 2x.

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

Якому значенню серед наведених може дорівнювати довжина сторони AC трикутника ABC, якщо AB = 3 см, BC = 10 см?

Оберіть вірну відповідь:

А 3 см
Б 5 см
В 7 см
Г 11 см
Д 15 см

Всім трикутникам притаманна властивість: "Сума довжин двох сторін трикутника завжди більша за довжину третьої його сторони."

скориставшись цією властивістю запишемо нерівності які дозволять оцінити довжину сторони AC.

AB + BC > AC => 3 + 10 > AC => AC < 13

AB + AC > BC => 3 + AC > 10 => AC > 10 - 3 => AC > 7

BC + AC > AB => 10 + AC > 3 => AC > 3 - 10 => AC > -7

Цим умовам задовільняє довжина 11 см

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

Спростіть вираз ab(a - b) - ba(a - b).

Оберіть вірну відповідь:

А a + bab
Б 1ab
В 1b - a
Г a - bab
Д 0

ab(a - b) - ba(a - b) = a2ab(a - b) - b2ab(a - b) =

= a2 - b2ab(a - b) = (a - b)(a + b)ab(a - b) = a + bab

Тому треба обрати пункт "A".

Відео

У прямокутній системі координат у просторі на осі z вибрано точку M (див. рисунок). Серед наведених варіантів укажіть можливі координати цієї точки.
зно 2016 1 завдання 8

Оберіть вірну відповідь:

А (1; 0; 0)
Б (1; 1; 0)
В (0; 0; 1)
Г (0; 0; -1)
Д (0; 1; 0)

Так як точка M(Mx; My; Mz) лежить на додатному напрямку осі z, то координати Mx = 0, My = 0, Mz > 0.

Тому треба обрати пункт "В".

Відео

Задано арифметичну прогресію (an) у якій різниця d = 0,5, п'ятнадцятий член a15 = 12. Визначте перший член прогресії a1.

Оберіть вірну відповідь:

А 24
Б 12,5
В 6
Г 5
Д 4,5

Скористаємось формулою n-того члена арифметичної прогресії

an = a1 + (n - 1)d

12 = a1 + (15 - 1)0,5

a1 = 12 - 14 · 0,5 = 12 - 7 = 5

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

На рисунку жирними точками позначено річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, що спостерігалися в період з 2004 р. по 2014 р. (для наочності точки з'єднані відрізками). По горизонталі відмічено роки, а по вертикалі - площу поверхні льоду (у млн км2). Користуючись наведеною інформацією, визначте із заданого періоду рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні льоду змінилась найбільше порівняно з попереднім роком.
зно 2016 1 завдання 10

Оберіть вірну відповідь:

А 2006 р.
Б 2007 р.
В 2009 р.
Г 2012 р.
Д 2013 р.

З графіку визначимо різницю з попередніми роками для запропонованих варіантів відповідей

2005 - 2006: 0,5

2006 - 2007: 1,5

2008 - 2009: 0,5

2011 - 2012: 0,9

2012 - 2013: 1,7

Можна бачити що максимальна різниця припадає на 2012 - 2013

Тому треба обрати пункт "Д".

Відео

Прямі a та b мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними
 1. Прямі a та b перетинаються
 2. Прямі a та b лежать в одній площині
 3. Існує пряма паралельна прямій a, що перетинає пряму b

Оберіть вірну відповідь:

А Лише I
Б Лише II
В Лише I та II
Г Лише III
Д I, II та III

Дві прямі називаються мимобіжними, якщо вони не належать одній площині

Так як прямі не належать одній площині, то вони не перетинаються

Пункт III - є однією з властивостей мимобіжних прямих

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

Якому проміжку належить число 318

Оберіть вірну відповідь:

А [0; 1)
Б [1; 2)
В [2; 3)
Г [3; 4)
Д [4; +∞)

38 < 318 < 327

323 < 318 < 333

2 < 318 < 3

Тому треба обрати пункт "В".

Відео

log2 5 + log2 1,6 =

Оберіть вірну відповідь:

А 3
Б 3,3
В 0,25
Г 4
Д log2 6,6

Скористаємось властивістю суми логарифмів

log2 5 + log2 1,6 = log2 (5 · 1,6) = log2 8 = log 2 23 = 3

Тому треба обрати пункт "A".

Екрани телевізорів, зображених на рис. 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють відповідно 32 дюйми і 48 дюймів. Визначте у скільки разів площа екрана зображеного на рис. 2, більша за площу телевізору зображеного на рис. 1.

зно 2016 1 завдання 14

Оберіть вірну відповідь:

А в 1,5 рази
Б у 16 разів
В у 2,56 раза
Г у 4 раза
Д у 2,25 раза

Запишемо формулу площі прямокутника через довжини діагоналей

S=12d2 sin α де d - довжина діагоналі
α - кут між діагоналями

Тоді площа екрана першого телевізора:

S1 = 12d12 sin α = 12322 sin α = 512 sin α

площа екрана другого телевізора:

S2 = 12d22 sin α = 12482 sin α = 1152 sin α

Відношення площі другого телевізора до площі першого

S2S1 = 1152 sin α512 sin α = 2,25

Тому треба обрати пункт "Д".

Відео

Обчисліть значення виразу 4sin2 α, якщо 4cos2 α = 1;

Оберіть вірну відповідь:

А 3
Б 34
В 14
Г 4
Д 0

Скористаємося формулою sin2 α + cos2 α = 1

4(sin2 α + cos2 α) = 4

4sin2 α = 4 - 4cos2 α = 4 - 1 = 3

Тому треба обрати пункт "А".

Відео

Використовуючи формулу Ньютона-Лейбніца, обчисліть 1 2 6x2dx

Оберіть вірну відповідь:

А 12
Б 14
В 18
Г 22
Д 42
1 2 6x2dx = (2x3) |   1 2 = 2·23 - 2·13 = 2·8 - 2·1 = 16 - 2 = 14

Тому треба обрати пункт "Б".

Відео

Визначте об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а периметр основи дорівнює 12.

Оберіть вірну відповідь:

А 16√3
Б 64
В 48
Г 64√3
Д 576

Намалюємо правильну трикутну призму

зно 2016 1 завдання 17

Бічними гранями нашої призми є квадрати. У квадратів сторони рівні це означає

З квадрату AA1B1B => AA1 = AB = BB1 = A1B1

З квадрату AA1C1C => AA1 = AC = CC1 = A1C1

З квадрату BB1C1C => BB1 = BC = CC1 = B1C1

тобто

AA1 = BB1 = CC1 = AB = BC = AC = A1B1 = B1C1 = A1C1

Так як AB = BC = AC, то трикутник ABC правильний. Тому знаючи довжину периметру трикутника ABC, можемо знайти довжини сторін трикутника

P = AB + BC + AC = 3AB

AB = P/3 = 12/3 = 4

відповідно AA1 = BB1 = CC1 = AB = BC = AC = A1B1 = B1C1 = A1C1 = 4

Об'єм правильної призми можна визначити за формулою

V = Sос · h
де Sос - площа основи призми
h - висота призми.

Так як призма правильна, то h = AA1 = 4

Площу правильного трикутника ABC визначити за формулою:

SABC = 34 AB2 = 34 42 = 4√3

тепер можемо знайти об'єм призми

V = Sос · h = SABC · AA1 = 4√3 · 4 = 16√3

Тому треба обрати пункт "А".

Відео

Яка з наведених парабол може бути графіком функції y = x2 + px + q, якщо рівняння x2 + px + q = 0 не має дійсних коренів?

Оберіть вірну відповідь:

А зно 2016 1 завдання 18
Б зно 2016 1 завдання 18
В зно 2016 1 завдання 18
Г зно 2016 1 завдання 18
Д зно 2016 1 завдання 18

y = ax2 + px + q - це парабола.

Якщо a > 0, то вітки у параболи вгору, якщо a < 0, то вітки у параболи вниз

В нашому випадку a = 1, це означає що вітки параболи будуть вгору. Тому відповіді "Б" і "Г" не підходять, бо на наведених графіках вітки у парабол ідуть вниз.

x2 + px + q = 0 не має дійсних коенів

- це означає що графік не перетинає і не торкається вісі Ox

Графік "А" перетинає вісь Ox - це означає, що рівняння x2 + px + q = 0 має два дійсних кореня

Графік "В" дотикається до вісі Ox - це означає, що рівняння x2 + px + q = 0 має один дійсний корінь

Тому треба обрати пункт "Д".

Відео

Розв'яжіть рівняння 3· sin xcos x = √3

Оберіть вірну відповідь:

А π6 + πn,   n ∈ Z
Б π3 + πn,   n ∈ Z
В π6 + 2πn,   n ∈ Z
Г ±π6 + 2πn,   n ∈ Z
Д π9 + πn3 ,   n ∈ Z

Розвя'жемо тригонометричне рівняння

sin xcos x = √3

tg x = 33

x = π6 + πn,   n ∈ Z

Тому треба обрати пункт "А".

Відео

Розв'яжіть нерівність log3 x < -1

Оберіть вірну відповідь:

А (13; +∞)
Б (-∞; 13)
В (-13; 0)
Г (0; 13)
Д (-∞; -3)

log3 x < -1

ОДЗ: x > 0

так як основа логарифма більша одиниці, то

3log3 x < 3-1

x < 13

З урахуванням ОДЗ x ∈ (0; 13)

Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

На рисунках (1-5) зображено графіки функцій, визначених на відрізку [-3; 3]
зно 2016 2 завдання 21

До кожного запитання (1-4) оберіть вірну відповідь (А-Д)

ЗапитанняВідповідь
1
На якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку (1; 0)?
2
На якому рисунку зображено графік парної функції?
3
На якому рисунку зображено графік функції, що має дві спільні точки з графіком функції y = log1/3 x
4
На якому рисунку зображено графік функції, що зростає на відрізку [-2; 3]
A рис. 1
Б рис. 2
В рис. 3
Г рис. 4
Д рис. 5

Оберіть вірні відповіді:

АБВГД
1
2
3
4
 1. Знайдемо рисунок, на якому зображено графік функції, що проходить через точку (1; 0). Бачимо, що серед усіх графіків лише графік на рис. 1 проходить через точку (1; 0). Отже першому запитанню відповідає пункт "A".
 2. Парна функція, це функція симетрична відносно осі Ox. Отже другому запитанню відповідає рисунок 2 - пункт "Б".
 3. Функція y = log1/3 x - спадна ОДЗ x > 0
  log1/3 1/9 = 2
  log1/3 1/3 = 1
  log1/3 1 = 0
  log1/3 3 = -1
  відповідно, ця функція перетинає в двох точках лише функцію зображену на рисунку 4 - пункт "Г".
 4. На відрізку [-2; 3] зростає функція зображена на рисунку 3 - пункт "В".

Відео

Установіть відповідність між числовим виразом (1—4) та його значенням (А—Д), якщо a = 254.
ВиразЗначеня виразу
1 2a3
2 1a
3 |9 - 2a|
4 a1/2
A 425
Б 212
В -312
Г 312
Д 416

Оберіть вірні відповіді:

АБВГД
1
2
3
4
 1. 2a3 = 23·254 = 256 = 416

  Тому треба обрати пункт "Д".

 2. 1a = 1 : 254 = 1 · 425 = 425

  Тому треба обрати пункт "А".

 3. |9 - 2a| = |9 - 2·254| = |9 - 252| = |9·2 - 252| = |18 - 252| = |-72| = 72 = 312

  Тому треба обрати пункт "Г".

 4. a1/2 = (254)1/2 = 52 = 212

  Тому треба обрати пункт "Б".

Відео

На рисунку зображено коло з центром в точці О, радіус якого дорівнює 6. Хорду BC видно з центру кола під кутом 60°, BK - діаметр. Через точку A до кола проведено дотичну AB, причому OA = 2AB. Установіть відповідність між відрізком (1-4) та його довжиною (А-Д)
зно 2016 2 завдання 23
ВідрізокДовжина відрізку
1 BK
2 AB
3 BC
4 CK
A 6
Б 2√3
В 12
Г 6√3
Д 3√3

Оберіть вірні відповіді:

АБВГД
1
2
3
4
 1. BK - діаметр. BK = r = 2·6 = 12

  Тому треба обрати пункт "В".

 2. Трикутник AOB прямокутний. AO - гіпотенуза. Так-як AO = 2AB то кут AOB = 30°
  AB = BO ·tg ∠AOB = BO ·tg 30° = 6·33 = 2√3

  Тому треба обрати пункт "Б".

 3. Трикутник СOB рівнобедрений OB = OC = r
  ∠BCO = ∠CBO = (180°-60°)/2 = 60°
  Так як всі кути рівні то трикутник СOB - рівносторонній. BC = OB = OC = r = 6

  Тому треба обрати пункт "А".

 4. Трикутник BCK - прямокутний, так-як спирається на діаметр. ∠CBO = 60°
  CK = BK sin 60° = 12·32 = 6√3

  Тому треба обрати пункт "Г".

Відео

Установіть відповідність між геометричним тілом (1-4) та площею його повної поверхні (А-Д).
Геометричне тілоПлоща повної поверхні
1 циліндр з радіусом основи 3 та висотою 4
2 конус з радіусом основи 3 та твірною 5
3 куб з ребром √
4 куля радіуса 2√3
A 18π
Б 24π
В 36π
Г 42π
Д 48π

Оберіть вірні відповіді:

АБВГД
1
2
3
4
 1. S = 2Sос + Sб = 2·(πr2) + 2πrh = 2π·32 + 2π·3·4 = 18π + 24π = 42π

  Тому треба обрати пункт "Г".

 2. S = Sос + Sб = πr2 + πrl = π·32 + π·3·5 = 9π + 15π = 24π

  Тому треба обрати пункт "Б".

 3. S = 6a2 = 6·(√)2 = 6·3π = 18π

  Тому треба обрати пункт "А".

 4. S = 4πr2 = 4π(2√3)2 = 4π·12 = 48π

  Тому треба обрати пункт "Д".

Відео

У бібліотеці є лише підручники, словники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі.
зно 2016 2 завдання 25
1 Визначте загальну кількість книг у цій бібліотеці, якщо кількість підручників дорівнює 84.
2 Скільки потрібно придбати додатково підручників, щоб отримана після цього їхня сумарна кількість відносилася до кількості довідників як 4:1?

Впишіть відповіді:

1
2
 1. Знайдемо відсоткову частку підручників в бібліотеці

  відсоткова частка підручників = 100% - 75% - 8% - 5% = 12%

  Складемо пропорцію для визначення загальної кількості книжок в бібліотеці

  загальна кількості книжок   -   100%
  кількість підручників   -   12%
  тоб-то

  загальна кількості книжоккількість підручників = 100%12%

  загальна кількості книжок = кількість підручників · 100%12% = 84 · 100%12% = 700

 2. Знайдемо кількість довідників в бібліотеці

  Складемо пропорцію для визначення кількості довідників в бібліотеці

  кількісті довідників   -   8%
  загальна кількості книжок   -   100%
  тоб-то

  кількісті довідниківзагальна кількості книжок = 8%100%

  кількісті довідників = загальна кількості книжок · 8%100% = 700 · 8%100% = 56

  підручників має стати в 4 рази більше ніж довідників

  підручників має стати: 4· 56 = 224

  необхідно докупити: 224 - 84 = 140 (підручників)

Відео

На рисунку зображено квадрат ABCD, сторона якого дорівнює 12. На сторонах AD і BC квадрата вибрано точки K і M так, що AK = 4, MC = 3.
зно 2016 2 завдання 26
1 Визначте відстань між серединами відрізків AB і KM
2 Обчисліть довжину відрізка KM.

Впишіть відповіді:

1
2
 1. ABMK - трапеція з основами AK і BM (так як сторони AK і BM паралельні).

  відстань між серединами відрізків AB і KM буде дорівнювати середній лінії трапеції

  BM = BC - MC = 12 - 3 = 9

  середня лінія = AK + BM2 = 4 + 92 = 6,5

 2. з точки M проведемо перпендикуляр MN до AD

  ND = MC = 3

  MN = AB = 12

  NK = AD - ND - AK = 12 - 4 - 3 = 5

  Трикутник KNM прямокутний, тому за теоремою Піфагора

  KM2 = KN2 + NM2 = 122 + 52 = 144 + 25 = 169

  KM = √169 = 13

Відео

Обчисліть значення похідної функції y = √13 - 3x у точці x0 = 3.

Впишіть відповідь:

1

y ' = 12√13 - 3x·(13 - 3x)' = 12√13 - 3x·(-3) = -32√13 - 3x

y '(3) = -32√13 - 3·3 = -32√4 = -34 = -0,75

Відео

У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери. Їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає255 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів, якщо кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних номерів?

Впишіть відповідь:

1

Нехай в готелі x - тримісних номерів та y -одномісних, тоді двомісних теж y.

З суми номерів в готелі маємо

x + 2y = 124

x = 124 - 2y

Тоді кількість туристів

3x + 2y + y = 255

3x + 3y = 255

x + y = 85

(124 - 2y) + y = 85

124 - 2y + y = 85

124 - y = 85

y = 124 - 85 = 39

x = 124 - 2y = 124 - 2·39 = 124 - 78 = 46

Відео

У прямокутній системі координат на площині задано паралелограм ABCD, cos A = 0,44. Визначте довжину діагоналі BD паралелограма якщо скалярний добуток векторів AB (6; -8) і AD дорівнює 88.

Впишіть відповідь:

1
|AB| = √62 + (-8)2 = √36 + 64 = √100 = 10

AB · AD = |AB|·|AD|·cos A = 10·|AD|·0,44 = 4,4|AD| = 88

|AD| = 884,4 = 20

З трикутника ABD за теоремою косинусів

BD2 = AB2 + AD2 - 2·AB·AD cos A = 102 + 202 - 2·10·20·0,44 = 100 +400 - 176 = 324

BD = √324 = 18

Відео

У чайному кіоску є лише розфасований у коробки по 100 г листовий чорний чай 8 видів, серед яких є вид "чорна перлина". Покупець вирішив придбати в цьому кіоску для подарункового набору три коробки чорного чаю трьох різних видів, серед яких обов'язково повинен бути вид "чорна перлина". Скільки всього в покупця є варіантів такого придбання трьох коробок чаю для набору з наявних у кіоску.

Впишіть відповідь:

1

Ми маємо обрати 3 різні сорти чаю з 8 серед яких, обов'язково повинен бути вид "чорна перлина"

Фактично ми відібрали один вид чаю "чорна перлина" і маємо обрати 2 різні сорти чаю з 7 сортів, що залишились.

Кількість вариантів буде дорівнювати кількості сполук з 7 по 2.

C 7 2 = 7!2!(7-2)! = 6·72 = 21

Відео

Побудуйте графік функції y = x2 - x - 2|x + 1|. Користуючись графіком, визначте область значень цієї функції.

Це завдання вимагає розгорнуту відповідь, тому не може бути оцінено автоматично!

y = x2 - x - 2|x + 1| = (x + 1)(x - 2)|x + 1|

ОДЗ x ≠ -1

Розкриємо модуль:

x > -1

y = (x + 1)(x - 2)x + 1 = x - 2      - це рівняння прямої

x < -1

y = (x + 1)(x - 2)-(x + 1) = -x + 2      - це рівняння прямої

Побудуємо графік

зно 2016 2 завдання 31

Область значень функції (-3; +∞)

Відео

Основою піраміди SABCD є ромб, більша діагональ якого AC = 30. Грань SBC є рівнобедреним трикутником (SB = SC) і перпендикулярна до площини основи піраміди. Ребро SC нахиено до площини основи піраміди під кутом 30°. Визначте кут між площинами (SAD) і (ABC), якщо виота піраміди дорівнює 5.

Це завдання вимагає розгорнуту відповідь, тому не може бути оцінено автоматично!

Намалюємо піраміду.

зно 2016 2 завдання 32

1) З точки S проведемо перпендикуляр SN до сторони BC.

Властивості перпендикулярних площин. Якщо пряма, яка лежить в одній із двох перпендикулярних площин, перпендикулярна до лінії їх перетину, то вона перпендикулярна і до другої площини.

Так як грань SBC⊥(ABC) SN⊥BC, то SN⊥(ABC), отже SN висота піраміди: SN = 5.

2) Кут між похилою та площиною — це кут між похилою та її проекцією на площині.

SN — перпендикуляр до площини ABC, SC — похила, NC — її проекція на площину АВС. Тому ∠SCN = 30°, як кут нахилу ребра CS до площини ABC

3) Трикутник SNC прямокутний, тому

CN = NS ctg ∠SCN = 5 ctg 30° = 5√3

Трикутник SBC рівнобедрений, тому його висота SN буде також і медіаною: CN = BN

CB = 2CN = 10√3

4) ABCD - ромб => AB = BC = CD = AD = 10√3

O - точка перетину діагоналей ромба ABCD.

AO = OC = AC/2 = 15

Так як діагоналі ромба перпендикулярні, то трикутник BOC прямокутний, тоді за теоремою Піфагора

OB2 = BC2 - OC2 = (10√3)2 - 152 = 300 - 225 = 75

OB = √75 = 5√3

BD = 2OB = 10√3

5) Трикутник BDC рівносторонній, так-як BD = DC = BC = 10√3 тому ∠DBC = 60°, DN - буде медіаною та вистою (DN⊥BC)

Трикутник BND прямокутний: DN = BD sin ∠DBC = 10√3 32 = 15

6) Сторони ромба паралельни, отже, ND⊥AD.

SN — перпендикуляр до площини ABC, SD — похила, ND — її проекція на площину ABC. Тоді зо теоремою про три перпендикуляри SD⊥AD.

7) AD — пряма перетину площин SAD та ABC. ND⊥AD, SD⊥AD, тоді за означеням ∠SDN — кут між площинами SAD та ABC.

Трикутник SND прямокутний (∠SND=90°):

tg ∠SDN = SDND = 515 = 13

∠SDN = arctg 13

Відповідь: кут між площинами (SAD) і (ABC) дорівнює arctg 13.

Розв'яжіть рівняння x2 + (4a-4)x + 4a2 - 2√2a5·52x - 5a + x - 5a - 1 + 5x = 0 залежно від значеня параметра a.

Це завдання вимагає розгорнуту відповідь, тому не може бути оцінено автоматично!

 1. ОДЗ:

  • a ≥ 0;

  • Знаменник не може дорівнювати нулю, визначимо коли це можливо, розв'язавши рівняння

   5·52x - 5a + x - 5a - 1 + 5x = 0

   Зробимо заміну y = 5x

   5y2 - y5a - 5a - 1 + y = 0

   5y2 - (5a - 1)y - 5a - 1 = 0

   Знайдемо дискримінант цього рівняння

   D = (5a - 1)2 - 4·5·(-5a - 1) = 52a - 2·5a + 1 + 4·5a = 52a + 2·5a + 1 = (5a + 1)2

   y = 5a - 1 ± (5a + 1)10

   тоб-то

   5x = 5a - 1 + 5a + 110 = 5a - 1    =>   x = a - 1

   або

   5x = 5a - 1 - 5a - 110 = -15 < 0, що неможливо, бо 5x > 0

   Отже знаменник рівний нулю, коли x = a - 1.

  • x2 + (4a-4)x + 4a2 ≥ 0;

 2. Корені рівняння потрібно шукати серед коренів рівняння

  x2 + (4a-4)x + 4a2 - 2√2a = 0

  x2 + (4a-4)x + 4a2 = 2√2a

  x2 + (4a-4)x + 4a2 = 4(2a)

  N.B. Так як з першої умови ОДЗ a ≥ 0, то попереднє рівняння гарантує виконання третьої умова з ОДЗ x2 + (4a - 4)x + 4a2 ≥ 0

  x2 + (4a - 4)x + 4a2 - 8a = 0

  D = (4a - 4)2 - 4(4a2 - 8a) = 16a2 - 32a + 16 - 16a2 + 32a = 16

  D > 0, отже, при a ≥ 0 рівняння має два різних корені:

  x = 4 - 4a ± √162 = 2 - a ± 2

  x1 = 4 - 2a

  x2 = -2a

 3. Пам'ятаємо з ОДЗ, що xa − 1, тому:

  якщо x1 = 4 - 2a = a − 1, тоб-то 3a = 5 => a = 53, то маємо один корінь x2 = -2a = -103 = -313

  якщо x2 = -2a = a − 1, тоб-то 3a = 1 => a = 13, то маємо один корінь x1 = 4 - 2a = 4 - 23 = 313

Відповідь:

Якщо a∈(−∞; 0), то корені відсутні.

Якщо a∈[0; 13)∪(13; 53)∪(53; +∞), то рівняння має два корені
x1 = 4 - 2a та x2 = -2a

Якщо a = 13, то рівняння має один корінь x = 313.

Якщо a = 53, то рівняння має один корінь x = -313.Ви не виконали всі завдання!
Ви впевнені, що бажаєте завершити тестування?Інформацію про оновлення та новини сайту дивіться на сторінці у facebook.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

0
Приєднуйтесь до нас