OnlineMSchool
Вивчення математики онлайн.
Вивчайте математику з нами і переконайтесь: "Математика - це просто!"

Трикутник. Формули та властивості трикутників.

Означення. Трикутник - фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно з'єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки - його сторонами.

Типи трикутників

За величиною кутів

 1. Гострокутний трикутник
  Гострокутний трикутник - всі кути трикутника гострі.
 2. Тупокутний трикутник
  Тупокутний трикутник - один з кутів трикутника тупий (більше 90°).
 3. Прямокутний трикутник
  Прямокутний трикутник - один із кутів трикутника прямий (рівний 90°).

За кількістю рівних сторін

 1. Різносторонній трикутник
  Різносторонній трикутник - всі три сторони не рівні.
 2. Рівнобедрений трикутник
  Рівнобедрений трикутник - дві сторони рівні.
 3. правильний трикутник
  Рівносторонній трикутник або правильний трикутник - всі три сторони рівні.

Вершини, кути та сторони трикутника

Властивості кутів та сторін трикутника

Вершини та кути трикутника

Сума кутів трикутника дорівнює 180°:

α + β + γ = 180°

У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут і навпаки. Проти рівних сторін лежать рівні кути:

якщо α > β, тоді a > b

якщо α = β, тоді a = b

Сума довжин двох будь-яких сторін трикутника більша за довжину сторони, що залишилася:

a + b > c
b + c > a
c + a > b

Теорема синусів

Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів.

a = b = c = 2R
sin αsin βsin γ

Теорема косинусів

Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника мінус подвійний добуток цих сторін на косинус кута між ними.

a2 = b2 + c2 - 2bc·cos α

b2 = a2 + c2 - 2ac·cos β

c2 = a2 + b2 - 2ab·cos γ

Теорема про проекції

Для остроугольного треугольника:

a = b cos γ + c cos β

b = a cos γ + c cos α

c = a cos β + b cos α

Формули для обчислення довжин сторін трикутника

Формули сторін через медіани

a = 232(mb2 + mc2) - ma2

b = 232(ma2 + mc2) - mb2

c = 232(ma2 + mb2) - mc2


Медіани трикутника

Медіани трикутника
Означення. Медіана трикутника ― відрізок усередині трикутника, який з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони.

Властивості медіан трикутника:

 1. Медіани трикутника перетинаються в одній точці. (Точка перетину медіан називається центроїдом)
 2. У точці перетину медіани трикутника поділяються у відношені два до одного (2:1)

  AOOD = BOOE = COOF = 21
 3. Медіана трикутника ділить трикутник на дві рівновеликі частини

  S∆ABD = S∆ACD

  S∆BEA = S∆BEC

  S∆CBF = S∆CAF

 4. Трикутник ділиться трьома медіанами на шість рівновеликих трикутників.

  S∆AOF = S∆AOE = S∆BOF = S∆BOD = S∆COD = S∆COE

 5. З векторів, що утворюють медіани, можна скласти трикутник.

Формули медіан трикутника

Формули медіан трикутника через сторони

ma = 122b2+2c2-a2

mb = 122a2+2c2-b2

mc = 122a2+2b2-c2


Бісектриси трикутника

Бісектриси трикутника
Означення. Бісектриса кута — промінь з початком у вершині кута, що ділить кут на два рівні кути.

Властивості бісектрис трикутника:

 1. Бісектриси трикутника перетинаються в одній точці, рівновіддаленій від трьох сторін трикутника, - центрі вписаного кола.
 2. Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам трикутника

  AEAB = ECBC
 3. Кут між бісектрисами внутрішнього і зовнішнього кутів трикутника при одній вершині дорівнює 90°.

  Кут між lc та lc' = 90°
 4. Якщо у трикутнику дві бісектриси рівні, то трикутник — равнобедренный.

Формули бісектрис трикутника

Формули бісектрис трикутника через сторони:

la = 2√bcp(p - a)b + c

lb = 2√acp(p - b)a + c

lc = 2√abp(p - c)a + b

де p = a + b + c2 - напівпериметр трикутника

Формули бісектрис трикутника через дві сторони і кут:

la = 2bc cos α2b + c

lb = 2ac cos β2a + c

lc = 2ab cos γ2a + b


Висоти трикутника

Висоти трикутника
Означення. Висотою трикутника називається перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону.
Залежно від типу трикутника висота може
 • бути всередині трикутника – для гострокутного трикутника;
 • збігатися з його стороною – для катета прямокутного трикутника;
 • проходити поза трикутником - для гострих кутів тупокутного трикутника.

Властивості висот трикутника

Висоти трикутника перетинаються в одній точці, яка називається ортоцентром трикутника.
Якщо у трикутника дві висоти рівні, то трикутник — равнобедренный.
ha:hb:hc = 1a:1b:1c = (bc):(ac):(ab)
1ha + 1hb + 1hc = 1r

Формули висот трикутника

Формули висот трикутника через сторону та кут:

ha = b sin γ = c sin β

hb = c sin α = a sin γ

hc = a sin β = b sin α

Формули висот трикутника через сторону та площу:

ha = 2Sa

hb = 2Sb

hc = 2Sc

Формули висот трикутника через дві сторони та радіус описаного кола:

ha = bc2R

hb = ac2R

hc = ab2R


Коло вписане в трикутник

Коло вписане в трикутник
Означення. Коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх трьох його сторін.

Властивості кола вписаного в трикутник

Центр вписаного в трикутник кола лежить на перетині бісектрис внутрішніх кутів трикутника.
У будь-який трикутник можна вписати коло, і лише одне.

Формули радіусу кола вписаного в трикутник

Радіус вписаного в трикутник кола дорівнює відношенню площі трикутника до його напівпериметра:

r = Sp

Радіус вписаної в трикутник кола через три сторони:

r = (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b)4(a + b + c)

Радіус вписаного в трикутник кола через три висоти:

1r = 1ha + 1hb + 1hc


Коло описане навколо трикутника

Коло описане навколо трикутника
Означення. Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно містить усі вершини трикутника.

Властивості кола описаного навколо трикутника

Центр описаного навколо трикутника кола лежить на перетині серединних перпендикулярів до його сторін.
Навколо будь-якого трикутника можна описати коло, і лише одне.
Властивості кутів
Центр описаного кола лежить усередині гострокутного трикутника, зовні тупокутного трикутника, на середині гіпотенузи прямокутного трикутника.

Формули радіуса кола описаного навколо трикутника

Радіус описаного кола через три сторони та площу:

R = abc4S

Радіус описаного кола через площу та три кути:

R = S2 sin α sin β sin γ

Радіус описаного кола через бік та протилежний кут (теорема синусів):

R = a2 sin α = b2 sin β = c2 sin γ


Зв'язок між вписаним та описании колами трикутника

Якщо d — відстань між центрами вписаного та описаного кіл, то.

d2 = R2 - 2Rr

rR = 4 sinα2 sinβ2 sinγ2 = cos α + cos β + cos γ - 1
2Rr = abca + b + c

Середня лінія трикутника

Означення. Середня лінія трикутника — відрізок, що з'єднує середини двох сторін трикутника.

Властивості середньої лінії трикутника

1. Будь-який трикутник має три середні лінії
2.
Середня лінія
Середня лінія трикутника паралельна до основи і дорівнює її половині.

MN = 12AC     KN = 12AB     KM = 12BC

MN || AC     KN || AB     KM || BC

3. Середня лінія відсікає трикутник, подібний до цього, площа якого дорівнює чверті площі вихідного трикутника

S∆MBN = 14 S∆ABC

S∆MAK = 14 S∆ABC

S∆NCK = 14 S∆ABC

4. При перетині всіх трьох середніх ліній утворюються 4 рівні трикутники, подібних (навіть гомотетичних) вихідному з коефіцієнтом 1/2.

∆MBN ∼ ∆ABC

∆AMK ∼ ∆ABC

∆KNC ∼ ∆ABC

∆NKM ∼ ∆ABC

Ознаки. Якщо відрізок паралельний одній із сторін трикутника і з'єднує середину сторони трикутника з точкою, що лежить з іншого боку трикутника, цей відрізок - середня лінія.

Периметр трикутника

Периметр трикутника

Периметр трикутника ABC дорівнює сумі довжин його сторін

P = a + b + c

Формули площі трикутника

площа трикутника
 1. Формула площі трикутника по стороні та висоті
  Площа трикутника дорівнює половині добутку довжини сторони трикутника на довжину проведеної до цієї сторони висоти
  S = 12a · ha
  S = 12b · hb
  S = 12c · hc
 2. Формула площі трикутника за трьома сторонами

  Формула Герона

  S = √p(p - a)(p - b)(p - c)
  где p = a + b + c2 - напівпериметр трикутника.
 3. Формула площі трикутника за двома сторонами та кутом між ними
  Площа трикутника дорівнює половині добутка двох його сторін помноженого на синус кута між ними.
  S = 12a · b · sin γ
  S = 12b · c · sin α
  S = 12a · c · sin β
 4. Формула площі трикутника по трьох сторонах і радіусу описаного кола
  S = a · b · с
  4R
 5. Формула площі трикутника по трьох сторонах і радіусу вписаного кола
  Площа трикутника дорівнює добутку напівпериметра трикутника на радіус вписаного кола.
  S = p · r

Рівність трикутників

Означення. Якщо два трикутники АВС і А1В1С1 можна сумістити накладенням, вони рівні.
Властивість. У рівних трикутників рівні їх відповідні елементи. (У рівних трикутниках проти рівних сторін лежать рівні кути, проти рівних кутів лежать рівні сторони)

Ознаки рівності трикутників

Теорема 1.

Перша ознака рівності трикутників - за двома сторонами та кутом між ними

Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні.
Теорема 2.

Друга ознака рівності трикутників - за стороною та двом прилеглим кутам

Якщо сторона і два кути, що прилягають до неї одного трикутника, відповідно рівні стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні.
Теорема 3.

Третя ознака рівності трикутників - за трьома сторонам

Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні.

Подібність трикутників

Подібність трикутників
Означення. Подібні трикутники - трикутники відповідні кути яких рівні, а відповідні сторони пропорційні.

∆АВС ~ ∆MNK => α = α1, β = β1, γ = γ1 и ABMN = BCNK = ACMK = k,

де k - коефіцієнт подібності

Ознаки подоби трикутників

Перша ознака подоби трикутників

Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні.

Друга ознака подібності трикутників

Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, такі трикутники подібні.

Третя ознака подоби трикутників

Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого, а кути між цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні.
Властивість. Площі подібних трикутників відносяться як квадрат коефіцієнта подібності:

S∆АВСS∆MNK = k2


Інформацію про оновлення та новини сайту дивіться на сторінці у facebook.

Підготовка до ДПА по темах.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

0
Приєднуйтесь до нас